Zrealizowane projekty

Proces inwestycyjny

Poszukiwanie celów przejęć

Analiza rynku i identyfikacja celów przejęć w consumer finance

Metropolitan wspierał międzynarodowego inwestora finansowego w zidentyfikowaniu celów przejęć w sektorze consumer finance. Wykonał (a) analizę rynku banków specjalizujących się w consumer finance, pośredników finansowych oraz dostępnych portfeli consumer finance na sprzedaż oraz (b) analizę porównawczą: zakup średniej wielkości banku vs. zakup banku w fazie start up wraz z pośrednikiem i portfelem vs. uruchomienie banku od podstaw (green field). W oparciu o przeprowadzoną analizę i działając na podstawie rekomendacji inwestor zdecydował o przeprowadzeniu due diligence wybranego celu.

Analiza rynku i identyfikacja celów przejęć w sektorze bankowym

Metropolitan wraz z zespołem doświadczonych menedżerów bankowych opracował plan przejęcia banku w formule Management Buy In (MBI). Międzynarodowy fundusz private equity złożył ofertę zakupu banku, przy współpracy z Metropolitan.

Analiza rynku i identyfikacja celów przejęć w Rumunii

Metropolitan aktywnie wspiera międzynarodowe fundusze inwestycyjne typu private equity i hedge funds w identyfikacji celów przejęć w Rumunii.

Strategia wejścia do Polski dla funduszu PE

Waldemar Maj doradzał funduszowi Rabo Private Equity w opracowaniu strategii wejścia na rynek polski. Fundusz został kluczowym inwestorem (cornerstone investor) w Resource Partners PE.

Strategia wejścia na rynek w Rumunii

Nicoleta Banica doradzała międzynarodowym inwestorom strategicznym w opracowaniu strategii wejścia na rynek rumuński w branży zarządzania zasobami wodnymi oraz branży budowlanej.

Realizacja inwestycji

Biznesowe due diligence producenta ciastek

Metropolitan wspierał inwestora branżowego z Francji, spółkę portfelową międzynarodowego funduszu PE, w szczegółowym due diligence biznesowym – zarówno celu przejęcia jak i rynku – przed nabyciem wiodącego polskiego producenta ciastek.

Mandat buy side od inwestora finansowego

Metropolitan wspierał międzynarodowego inwestora finansowego w zidentyfikowaniu celów przejęć, wykonał biznesowy due diligence banku consumer finance oraz brokera, wspierał inwestora w negocjacjach transakcji (wielkość transakcji rzędu 200 mln PLN).

Mandat buy side od wiodącego telekomu/firmy technologicznej

Metropolitan pełnił rolę wiodącego doradcy przy trzech mandatach zakupowych dla dużego polskiego gracza w obszarze telekomu/ technologii, każdym wycenianym istotnie powyżej 500 mln PLN. Na pracę składało się wielofazowe biznesowe due diligence, wycena oraz koordynacja wsparcia transakcyjnego.

Przejęcie spółki publicznej w Rumunii

Metropolitan doradzał funduszowi inwestycyjnemu z Azji przy mandacie zakupowym spółki publicznej z branży budowlanej (materiały budowlane) w Rumunii. Pierwsza część transakcji – nabycie pakietu kontrolnego została zrealizowana przy wsparciu Metropolitan.

Przejęcie spółki publicznej w Polsce

Metropolitan wspierał fundusz inwestycyjny w zakresie biznesowego due diligence spółki publicznej w branży nieruchomości. Opracowany został szczegółowy model finansowy (w rozbiciu na poszczególne nieruchomości), przy współpracy z doradcami nieruchomościowymi i prawnymi.

Rozwój spółki portfelowej

„Program 100 dni”

Metropolitan współpracował z wiodącym funduszem PE oraz zarządem przejmowanej firmy podczas „100 pierwszych dni” po jej przejęciu w celu umożliwienia sprawnego przejęcia kontroli, natychmiastowego zapobieżenia możliwej destrukcji wartości, wdrożeniu szybkich dźwigni poprawy i zdefiniowaniu planu restrukturyzacji na pierwszy rok.

Strategia wzrostu dla sieci drogerii

Metropolitan doradzał właścicielowi – polskiemu funduszowi PE – oraz zarządowi drugiej co do wielkości sieci drogerii w Polsce, przy stworzeniu strategii wzrostu umożliwiającej maksymalizację aspiracji wzrostowych w dynamicznym polskim sektorze detalicznym.

Strategia dystrybucji dla producenta ciastek

Metropolitan doradzał właścicielowi – międzynarodowemu funduszowi PE – oraz zarządowi wiodącego polskiego producenta ciastek, przy optymalizacji strategii kanałów dystrybucji oraz pokrycia handlu tradycyjnego, stanowiącego wciąż istotną część polskiego krajobrazu detalicznego.

Ocena zasadności zakupu marki i spółki z branży kosmetyków

Metropolitan pracując dla polskiego funduszu i zarządu spółki portfelowej zweryfikował hipotezę o strategicznym dopasowaniu marki do istniejącego portfolio marek, oszacował potencjalne synergie i wartość przejmowanej marki oraz przeprowadził operacyjny i finansowy due diligence.

Strategia rozwoju uzdrowisk

Metropolitan wspierał polski fundusz inwestycyjny w opracowaniu strategii rozwoju inwestycji portfelowej – grupy uzdrowisk i hoteli SPA w Polsce.

Wyjście z inwestycji

Strategia prywatyzacji, utworzenie i IPO Grupy PHN

Metropolitan określił optymalną strategię prywatyzacji aktywów nieruchomościowych Ministerstwa Skarbu Państwa a następnie – w konsorcjum z DTZ Polska – wspierał MSP w fuzji aktywów nieruchomościowych i utworzeniu Grupy PHN oraz zarząd PHN w opracowaniu strategii i equity story w procesie IPO (wielkość transakcji NAV ca 2 mld PLN).

IPO equity story

Metropolitan wspierał spółkę portfelową z sektora finansowego wiodącego funduszu PE w określeniu strategii i komunikacji z rynkami kapitałowymi. W szczególności zweryfikował model finansowy rynku i spółki, wsparł spółkę w ustaleniu priorytetów oraz opracował equity story.

Strategia prywatyzacyjna

Metropolitan doradzał Ministerstwu Skarbu Państwa w ocenie nowej platformy aukcyjnej do prywatyzacji małych i średnich spółek Skarbu Państwa. W realizacji projektu ściśle współpracował z Giełdą Papierów Wartościowych i domami maklerskimi.

Mandat na pozyskanie kapitału dla prywatnej spółki IT

Metropolitan wspierał prywatną spółkę IT i jej właścicieli w częściowej sprzedaży udziałów i pozyskaniu kapitału na rozwój. W szczególności zbudował model finansowy rynku i spółki i wykonał wycenę, opracował equity story i wspierał spółkę w negocjacjach z funduszami PE.

Transakcje na rynkach kapitałowych

Pozyskanie kapitału przez bank detaliczny

Metropolitan wspierał polski bank detaliczny w pozyskaniu kapitału od inwestora finansowego. Przygotował materiały mające na celu optymalne zaprezentowanie spółki potencjalnym inwestorom (opracowanie memorandum informacyjnego, zdefiniowanie listy potencjalnych inwestorów, koordynacja procesu transakcyjnego).

Mandat na pozyskanie kapitału dla spółki publicznej w branży spożywczej

Metropolitan wspierał spółkę publiczną w pozyskaniu kapitału od funduszy PE na rozwój organiczny i konsolidację rynku – oraz pośrednio głównego prywatnego akcjonariusza spółki w wyjściu z inwestycji. W szczególności opracował equity story oraz wspierał spółkę w negocjacjach z polskimi i międzynarodowymi funduszami PE, w tym z amerykańskim wehikułem inwestycyjnym typu SPAC notowanym na NASDAQ.

 IPO polskich spółek na warszawskiej GPW

Waldemar Maj był zaangażowany w warte 8 mld PLN IPO PZU w 2010 r. (jako Przewodniczący Komitetu IPO Rady Nadzorczej) oraz w warte 400 mln PLN IPO Banku BGZ w 2011 r. (jako Przewodniczący Komitetu IPO Rady Nadzorczej i Komitetu Sterującego IPO z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa). Ponadto został powołany do Rady Nadzorczej TMS Brokers  przed wprowadzeniem spółki na NewConnect.

SPO polskich spółek notowanych na warszawskiej GPW

Waldemar Maj był zaangażowany w warte ponad 400 mln PLN SPO Ciech w 2011 r. (jako członek Rady Nadzorczej). Ponadto doradzał głównemu akcjonariuszowi w związku z wartym 5 mld PLN SPO.

ECM, DCM i doświadczenie maklerskie w Rumunii

Nicoleta Banica była zaangażowana w warte 136 mln EUR IPO na giełdzie w Londynie rumuńskiej spółki farmaceutycznej A&D Pharma (kapitalizacja 450 mln EUR); 30 mln EUR dual listing na giełdzie w Bukareszcie bułgarskiej spółki (2007); 30 mln EUR podniesienie kapitału Dafora, rumuńskiej spółki zajmującej się wierceniami; oraz 10 mln EUR private placement rumuńskiej spółki Albalact, z branży mleczarskiej. Była odpowiedzialna za sprzedaż w jednym z największych domów maklerskich w Rumunii, gdzie osiągnęła sprzedaż ok. 10% akcji Fondul Proprietatea, największego zamkniętego funduszu na rynkach wschodzących o kapitalizacji ok. 4 mld EUR, notowanego na giełdzie w Bukareszcie. Była również odpowiedzialna za uplasowanie największej dotychczas emisji obligacji korporacyjnych w Rumunii, o wartości 125 mln EUR, wyemitowanych przez UniCredit Tiriac Romania.

Doradztwo strategiczne

Opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego

Metropolitan pracował dla zarządu polskiej spółki zależnej międzynarodowego holdingu w branży usług konsumenckich przy opracowaniu nowego modelu biznesowego i operacyjnego spółki, mającego na celu zmianę kultury organizacyjnej. Metropolitan wspierał zarząd we wdrożeniu inicjatyw pełniąc rolę „wewnętrznego konsultanta” przez ponad pół roku.

Opracowanie i wdrożenie działań w celu poprawy rentowności

Metropolitan pracował dla zarządu polskiej spółki z branży spożywczej w zakresie opracowania i wdrożenia nowego modelu zarządzania sprzedażą hurtową w handlu tradycyjnym oraz modelu zarządzania logistyką. Opracowano i wdrożono m. in. inicjatywy w zakresie wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej, segmentacji asortymentów i klientów oraz zarządzania cenami. Metropolitan wspierał zarząd we wdrożeniu inicjatyw pełniąc rolę „wewnętrznego konsultanta” przez rok.

Strategia rozwoju bankowości inwestycyjnej i skarbowej

Metropolitan wspierał bank w opracowaniu i wdrożeniu strategii rozwoju bankowości inwestycyjnej i skarbowej w obszarze sprzedaży instytucjonalnej i korporacyjnej. Opracowany został model rynku i program stymulacji sprzedaży.

Opracowanie i wdrożenie planu redukcji kosztów

Metropolitan pracował dla zarządu polskiej spółki zależnej międzynarodowego holdingu w branży spożywczej przy opracowaniu planu redukcji kosztów. Metropolitan wspierał zarząd we wdrożeniu inicjatyw monitorując wdrożenie przez ponad rok. Program redukcji kosztów w polskiej spółce został zreplikowany we wszystkich spółkach koncernu w Europie.

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja spółki IT

Metropolitan wspierał spółkę w opracowaniu planu restrukturyzacji w związku ze stratami finansowymi oraz ryzykiem płynnościowym. W szczególności opracował plan redukcji kosztów oraz usprawnień operacji; wspierał spółkę w negocjacjach z bankami w celu przedłużenia linii kredytowych.

IBR Independent Business Review

Metropolitan pracował dla zarządu polskiej spółki w zakresie przeprowadzenia niezależnego przeglądu planu naprawczego opracowanego dla banku finansującego (Independent Business Review).

Restrukturyzacja ekspozycji związanej z opcjami walutowymi w spółce giełdowej

Waldemar Maj wspierał głównego (prywatnego) akcjonariusza i zarząd spółki publicznej w restrukturyzacji ekspozycji związanej z opcjami walutowymi. Opracowany został długoterminowy biznes plan zawierający prognozę ekspozycji walutowej oraz działania obliczone na zwiększenie przepływów gotówkowych. Wraz z klientem opracowana została strategia negocjacji i wynegocjowana ugoda pozasądowa z bankiem.

Restrukturyzacja sprzedaży w  Banku BGŻ/ Grupa Rabobank

Waldemar Maj kierował restrukturyzacją sprzedaży w segmentach bankowości korporacyjnej, małych i średnich przedsiębiorstw, mikrofirm oraz agrobiznesu. Opracował i wdrożył nową strategię oraz plany operacyjne prowadzące do zatrzymania spadku udziałów rynku, a następnie rentownego wzrostu kredytów i depozytów na poziomie dwukrotnie wyższym niż wzrost całego rynku. Bank otrzymał główną nagrodę w konkursie „Bank przyjazny dla przedsiębiorców”.

Restrukturyzacja operacyjna DZ Banku

Waldemar Maj kierował zakończoną sukcesem restrukturyzacją AmerBanku. Miarą sukcesu było przywrócenie rentowności banku oraz decyzja głównego akcjonariusza o zmianie nazwy na DZ Bank Polska. W ramach restrukturyzacji wdrożony został centralny system bankowy w rekordowym czasie 7 miesięcy, za co Bank otrzymał nagrodę „Gazety Bankowej”.